Fole_Penalt
  • Sliverton jaan, Norooze shoma ham mihan va ham kisham ham pirooz baad. man ham baraaye shoma az parvardegar jahaan arezooye saal shaad, salaamat, va baa aaghebaati ro arezoo daaram. EnshaaAllah ke maa har do yekta parast bashim o bemaanim va baa behbood dar a'maaleman raastgooyimaan dar yektaa parasti saabet konim. Man PM at raa alaan didam. Khoshaalam kardi.

    Khodaa Hafez-
    Noroozeht pirooz bashe daddash. May Khodavand - in his Splendor & Perfection - shower his Mercy, Guidance and Forgiveness on you, your loved ones and all Iranians around the world. Guidance is what Iranians all around the world need. May he take us out of the age of Idol-Worshiping and replace it with the True Monotheism on our father Abraham and Prophet Muhammad, may peace and blessings of God be on them.

    Surely Allah Subhanna'tala is acquitted with all the deeds of men.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…