قصابه رو شیشه زده بودهشقه ۲۵
راسته۳۵..
به همین سوی چراغ قسم دختره رفته تو گفته شق و راست ک باهم فرقی نداره ک شما براش فرق قائل شدید

میگن قصابه بدون گفتن بسم الله خودشو ذبح کرده