این بار سرمست آمدم تا جام و ساغر بشکنم ساقی و مطرب هر دو را من کاسه ی سر بشکنم

گرز فریدونی کشم ضحاک را سر بشکنم