احمد خاتمی: چگونه فیلم انتخاب رهبری در اینترنت منتشر شده است

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران درباره انتشار فیلم جلسه خبرگان درباره انتخاب آی برای ما سوال است چگونه فیلم انتخاب رهبری در اینترنت منتشر شده است.

به گزارش ایسنا، آقای خاتمی افزود: "فایلی که اخیرا از انتخاب مقام معظم رهبری در اینترنت پخش شده کامل نیست و تنها بخش اول آن پخش شده و قسمت دوم آن پخش نشده که آقا در آن زمان تواضع کرده و گفته اند مرا انتخاب نکنید. این برای بزرگان ما افتخار است که به دنبال جاه و مقام نیستند. برای ما سوال است که این فایل مخفی چگونه منتشر شده و در بی بی سی نشان داده شده است."

http://www.bbc.com/persian/live/42730862