این کسخل چرا خودشو به این روز انداخته ؟

May 9, 2004
15,082
176
#2
نمی بینی نوشته
Fight Alone
معلومه از دست روزگار خیلی زجر کشیده به همین خاطر اعصابش ریخته به هم به این شکل عقده اش رو خالی کرده
حداقل بهتره که بره کسی دیگر رو ازار بده
بیچاره اومده همه کاسه کوزها رو سر خودش شکونده
 
Likes: oghabealborz

A8K

Ball Boy
Oct 22, 2016
3,034
516
fuck.ir
#3
IT'S TEMP ink. no? have seen other crazy patterns appear on his fuckin face off/on.
lost case, do anything short of bending over to success? (and that hasn't been verified)