بنیاد کشه و ارکیو 170 ! نظر شما چیست؟

May 9, 2004
14,970
172
#1
این ویدئو تقریبا یک ساعت است
ویدئو بسیار جالبی است و در مورد پرفسور مهران توکلی کشه و تکنولوژی پلاسما و اینکه ایران قادر به ساخت بشقاب پرنده شده است صحبت میکند
همچنین نظر میدهد که نشاندن ارکیو 170 با همین تکنولوژی امکان پذیر شده است
لطفا ببینید بسیار جالب است