دیگه خودی هاشونم ازشون خسته شدن

Iksanihc

Well-known member
Feb 14, 2019
703
295
#1
دیگه خودی هاشونم ازشون خسته شدن. این آقامیری خودش آخوند بود, خلع لباسش کردن چون تو خط اینا صحبت نمیکرد.