زادروز دکتر شفیعی کدکنی مبارک

Feb 4, 2005
21,009
1,119
#2
‏طفلی به نام شادی
دیریست گم شدست
با چشمهای روشن براق...
هر کس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس ⁩
سوی دگر، خزر...

شفیعی کدکنی⁧
 
Likes: Babr and Sly

Babr

Football Legend
Nov 24, 2002
27,065
1,046
#5


ای مهربان تر از برگ در بوسه‌های باران
بيداری ستاره ، در چشم جويباران
آيينه ی نگاهت؛ پيوند صبح و ساحل
لبخندِ گاه گاهت ؛ صبح ِ ستاره باران
بازآ که در هوايت ، خاموشی جنونم
فريادها بر انگيخت از سنگ ِ کوهساران
اي جويبار ِ جاري ! زين سايه برگ مگريز
کاين گونه فرصت از کف ، دادند بي شماران
گفتي : "به روزگاري مهری نشسته بر دل!"
"بيرون نمی‌توان کرد، حتي به روزگاران"
بيگانگي ز حد رفت، اي آشنا مپرهيز
زين عاشق ِ پشيمان، سرخيل شرمساران
پيش از من و تو بسيار ، بودند و نقش بستند
ديوار ِ زندگي را زين گونه يادگاران
وين نغمه ی محبت، بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقيست آواز ِ باد و باران