سلطان قابوس، پادشاه عمان و ميانجى ديرينه تهران و واشنگتن درگذشت