Audio file on basij discussing tactics

The_Referee

National Team Player
Mar 26, 2005
5,534
0
Jabolqa Opposite Jabolsa
#2
در مورد کار روانی و ایجاد رعب و وحشت میگوید که خیلی موثر بوده یعنی چو انداختن که نیروها از کجا و کجا خواهند آمد.

وقتی حرف از اضافه شدن به اغتشاشگران است حرف از دانشجوهای نواحی مختلف است که می آیند و حرف از کمک مردم اطراف کوی دانشگاه به اغتشاشگران زد و حرف از جداسازی مردم از اغتشاشگران بعد از شکستن خط.