Scientific/Philosophical/Everyday questions you encounter

Sly

Elite Member
Oct 18, 2002
27,796
514
#42
I don't get it so according to this theory, the flat earth goes up and down towards the sun, hence you get summer and winter?
BTW, if this is true and the politicians don't want people to know about this, then pilots should be the only people beside the politicians who know about this. ;)
 
May 9, 2004
15,154
180
#43
یک سئوال و جواب من
نظر شما چیست
سئوال :
ایا قوانین فیزیکی بعد از انفجار بزرگ بوجود اده اند یا قبل از ان وجود داشته؟!
به نظر من چون جهان ما در حال انبساط است
پس می بایستی در فرای این جهان ما مکان هایی باشد که گرانش یا جاذبه ای باعث این انبساط می شود و هر طرف را به سوی خود میکشد
چون اگر این قانون از درون می بود می بایستی عمل کرد ان به این شکل می بود که هر مرکزیت ثقل در نقطه ای
یا نقطه هایی باعث میشد که هر قسمت از جهان به سوی ان نقطه یا نقاط جذب شود
نه اینکه انبساط کلی بوجود اید
البته ما این را در سیاه چاله ها می بینیم
ولی کلیت جهان به این شکل عمل نمیکند یعنی
چنانکه با این نظریه میتوان علت انفجار اولیه را بهتر توضیح داد
این قانونی که باعث انفجار اولیه شده است تا هنوز ادامه دارد
و می بایستی حداقل قانون گرانش یا جاذبه ماورای قوانین فیزیکی بعد از انفجار بوده باشد
همچنین می تواند انبساط جهان با سرعت بیش از نور را تفسیر کند
و چنانکه می دانیم در جهان کنونی ما هیچ چیز نمی تواند سریعتر از نور حرکت کند در صورتی که جهان در انفجار اولیه بلکه تاکنون بسیار سریعتر از نور انبساط یافته است
یعنی به نظر من برخلاف انچه گفته میشود این انبساط درونی نیست
به نظر می رسد یک قانون جاذبه خارجی و یک قانون جاذبه داخلی وجود دارد

که برخلاف یک دیگر عمل میکنند
برای روشن شدن بهتر این موضوع این مثال را میزنم
هزاران ذرات اهن همراه با ذرات بسیار کوچک اهن ربا را در نظر بگیرید که بر روی صفحه ای ریخته شوند
خواهیم دید همه ان ذرات اهن به سوی اهن ربا هایی نزذیک جذب می شوند و در اخر تنها نقطه یا نقاط مرکزی از ان صفحه
پر از اهن خواهد شد و تمام انها بسوی مرکز جذب خواهند شد
و ممکن نیست انبساطی رخ دهد
حال اگر خارج از صفحه اهن ربا های قویی وجود داشته باشد در همان حالی که ذرات اهن به ذرات اهن ربا که
انها را در اول روی صفحه ریخیتم جذب میشوند در همان حال
هر گرو منبسط خواهد شد

اهن ربا های داخلی قانون جاذبه کنونی جهان است
و اهن رباهای خارجی می بایسشتی همان قانونی باشد که جهان را منبسط میکند

نظرتان چیست