Thread dedicated to the great "Nasser Hejazi"

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
I was not aware of this score line. How about that???فاینالی جان،این بازی در روز یکشنبه*** ۱۰ بهمن ماه ۱۳۵۰،با داوری رضا حیدری در برابر ۱۰ هزار تماشاگر برگزار گردید.در آامد مسابقه ۱۷ هزار تومان بود که از این مبلغ ۱۳ هزار تومانش سهم تیم*** تاج نوشهر بود.

در این بازی سفر ایرانپاک ۵ گًل به تنهایی زد،دقایق ۷،۲۷،۳۷،۸۳،۸۶.کلانی،و بهزادی،و پروین گلهای دیگر پرسپولیس را زدند.دروازبان تاج نوشهر،اسماعیل عباسی کیانی بود که دروازبان سر حالی*** بود،و ۵ بار هم دروازهٔ تاج نوشهر را از سقوط حتمی نجات داد.تاج نوشهر در تمامی طول مسابقه فقط ۲ بار ایجاد خطر روی دروازهٔ پرسپولیس کرد.یعنی*** هادی طاووسی فقط ۲ بار در طول ۹۰ دقیقه توپ به دستش خورد.حالا ببین چه خط حملهٔ ای پرسپولیس داشت.

اولین خطر تاج نوشهر دقیقهٔ ۵۸ بود ،یعنی*** تا ۵۸ دقیقه حتا یک توپ هم روی دروازهٔ پرسپولیس نیامده بود.تاج نوشهر یک فورواردی داشت به نام جعفر روحی***،این بشر،توپ را گرفت و روی یک ضدّ حمله از مدافعین پرپولیس گریخت،و تا نقط پنالتی اومد،خودش بود و طاوسی،اونقدر عجله کرد،توپ صد در صد گًل را به بالای دروازه زد،و اه هزاران تماشاگر را در پی*** داشت.یک بار هم در دقیقهٔ ۶۵ جعفر روحی***،پاسی را به افشار دیگر فوروارد تیم*** میدهد،که او هم در حالی*** که تک به تک با طاووسی بود توپ را به دستهای طاوسی میزند.

خلاصه اینکه بعد از بازی تماشاگرن خوب از خجالت نوشهریها در میایند،و یک کتک حسابی*** به روحی***،و افشار میزنند.

اما اگر در بارهٔ پرسپولیس و قدرت خط حملهٔ اون روزش بخواهی،برایت آماری میدهام که ببینی*** هم چین تیمی با چنین خط حمله***ای در تایخ فوتبال ایران بی***سابقه بوده است
.
 

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
10352093_10203018985749049_8476484482879522150_n.jpg 0021-vi.jpgبعد از این عمل تاجیها به یار گیری مطلق روی می***آورند،یارگیری برای سد کردن راه حملات پرسپولیس.کارو هم همراه با جباری به کمک خط دفاع میایند،تا جأی که تاج دو هاف بک قدرتمند و نفوذی خود را کاملا از دست میدهد،با این شکل یار گیری،تاج همهٔ امید خود را برای توپ رسانی به مهاجمین خود از دست میدهد،چرا که رایکف امید به نفوذهای پورحیدری و جانملکی داشت.


در حقیقت تاج برای مهار کردن ۳ فوروارد پرسپولیس،۶ بازیکن را در درون ۱۸ قدمش گذاشته بود یعنی*** برای هر یک پرسپولیسی دو تاجی***!! بود .با وجودی که تا دقیقهٔ ۱۱ مسابقه خطر آنچنانی روی دروازهای رقیب بوجود نیامده بود ولی*** پرسپولیس کاملا قدرت هجوم و تهاجمی خود را به رخ تاج کشونده بود.دقیقهٔ ۱۱،اولین خطر بزرگ را پرسپولیس بوجود می***آورد،آشتیانی از جناح راست نفوذ می***کند و توپ را روی دروازهٔ تاج می***فرستد،ضربه***ی سر عالی*** بهزادی،را حجازی با یک شیرجهٔ تماشأیی دفع می***کند تا جأی که تاجیها ایستاده برای حجازی دست میزنند و پرسپولیسی***ها در حسرت از دست دادن این موقعیت عالی*** اه از نهادشان بلند میشود.کلانی به دنبال توپ میرود اما قبل از اینکه شوت کند پورحیدری با یک تکل جالب توپ را روی پایه کلانی به کرنر می***فرستد.قدرت حملهٔ پرسپولیس دقیقه به دقیقه بیشتر و بیشتر میشد،نفوذهای زهردار آشتیانی از سمت راست،دریبلهای پروین،و سرعت وحشتناک کلانی،ایرنپاک،بهزادی،عملا تاج را به دفاع همه جانب کشانده بود.عبداللهی،جان ملکی***،و پورحیدری،خطا را پیشه میکنند،و با خشونت سعی*** در ردّ حملات پرسپولیسی***ها میکنند.دقیقهٔ ۱۳ مسابقه عبداللهی خشونت خود را روی بهزادی انجام میدهد،که با تذکر داور همراه میباشد.هر ثانیه که می***گذشت مسابقه پر حادثه تر میشد،و رویدادها دقیقه به دقیقه پر اضطراب تر.دقیقهٔ ۱۵ مسابقه شوت عالی*** محراب شاهرخی از پشت ۱۸ قدم را حجازی با شیرجه***ای که به طرف راست دروازه میزند توپ را از خط دروازه در می***آورد.حال بازی تماشأیی تر از گذشته شده است.تاج با یک ضدّ حمله سریع جواب خطر محراب را میدهد.مظلومی پا به توپ تا ۶ قدم پرسپولیس میرود و اگر تکل به موقع کاشانی نبود توپ وارد دروازهٔ پرسپولیس شده بود
 

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
View attachment 37516 View attachment 37517بعد از این عمل تاجیها به یار گیری مطلق روی می***آورند،یارگیری برای سد کردن راه حملات پرسپولیس.کارو هم همراه با جباری به کمک خط دفاع میایند،تا جأی که تاج دو هاف بک قدرتمند و نفوذی خود را کاملا از دست میدهد،با این شکل یار گیری،تاج همهٔ امید خود را برای توپ رسانی به مهاجمین خود از دست میدهد،چرا که رایکف امید به نفوذهای پورحیدری و جانملکی داشت.


در حقیقت تاج برای مهار کردن ۳ فوروارد پرسپولیس،۶ بازیکن را در درون ۱۸ قدمش گذاشته بود یعنی*** برای هر یک پرسپولیسی دو تاجی***!! بود .با وجودی که تا دقیقهٔ ۱۱ مسابقه خطر آنچنانی روی دروازهای رقیب بوجود نیامده بود ولی*** پرسپولیس کاملا قدرت هجوم و تهاجمی خود را به رخ تاج کشونده بود.دقیقهٔ ۱۱،اولین خطر بزرگ را پرسپولیس بوجود می***آورد،آشتیانی از جناح راست نفوذ می***کند و توپ را روی دروازهٔ تاج می***فرستد،ضربه***ی سر عالی*** بهزادی،را حجازی با یک شیرجهٔ تماشأیی دفع می***کند تا جأی که تاجیها ایستاده برای حجازی دست میزنند و پرسپولیسی***ها در حسرت از دست دادن این موقعیت عالی*** اه از نهادشان بلند میشود.کلانی به دنبال توپ میرود اما قبل از اینکه شوت کند پورحیدری با یک تکل جالب توپ را روی پایه کلانی به کرنر می***فرستد.قدرت حملهٔ پرسپولیس دقیقه به دقیقه بیشتر و بیشتر میشد،نفوذهای زهردار آشتیانی از سمت راست،دریبلهای پروین،و سرعت وحشتناک کلانی،ایرنپاک،بهزادی،عملا تاج را به دفاع همه جانب کشانده بود.عبداللهی،جان ملکی***،و پورحیدری،خطا را پیشه میکنند،و با خشونت سعی*** در ردّ حملات پرسپولیسی***ها میکنند.دقیقهٔ ۱۳ مسابقه عبداللهی خشونت خود را روی بهزادی انجام میدهد،که با تذکر داور همراه میباشد.هر ثانیه که می***گذشت مسابقه پر حادثه تر میشد،و رویدادها دقیقه به دقیقه پر اضطراب تر.دقیقهٔ ۱۵ مسابقه شوت عالی*** محراب شاهرخی از پشت ۱۸ قدم را حجازی با شیرجه***ای که به طرف راست دروازه میزند توپ را از خط دروازه در می***آورد.حال بازی تماشأیی تر از گذشته شده است.تاج با یک ضدّ حمله سریع جواب خطر محراب را میدهد.مظلومی پا به توپ تا ۶ قدم پرسپولیس میرود و اگر تکل به موقع کاشانی نبود توپ وارد دروازهٔ پرسپولیس شده بود

ساعت استادیوم دقیقهٔ ۱۷ را نشان میدهد،همکاری ایرنپاک و ادیبی،در جناح راست و در محوطه ۱۸ قدم،توپ را در نقط پنالتی روی سر بهزادی می***فرستد،حجازی و بهزادی هر دو روی توپ بلند میشوند ،بهزادی موفقتر است ولی*** توپ با اختلاف کمی*** از روی دروازه به اوت میرود.بازی تا دقیقهٔ ۲۷ کش و قوس فراوانی*** داشت،پرسپولیس سرا پا حمله است و تاج دفاع،یک بار دیگر شوت سفر از فاصلهٔ کمی*** از دستان حجازی به اوت میرود.رایکف با اضطراب بازی را نگاه می***کند و از نحوه بازی تاج راضی*** نیست.تماشاگران پرسپولیسی شدیدا تیم*** خود را تشویق میکنند،چراکه هر شوت سفر ،یا بهزادی بوی گٔل را میداد.
 

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
100009124.jpg
عکسی*** بینظیر از نبرد ایرانپاک،کلانی و حجازی.سانتر عالی*** علی*** پروین،و اشتباه در جایگیری،دروازبان نامور تاج،فرصت گلزنی را به کلانی میدهد تا اینطور دروازهٔ حجازی را باز کند.در این سال،حجازی عجیب روی فرم ایده***آلش بود،اما فوروارد***های عالی*** پرسپولیس،همچون ایرانپاک،کلانی،و بهزادی،که خط حملهٔ پرسپولیس را تشکیل میدادند،در طول ۹۰ دقیقه،هرگز نگذاشتند تا آب خوش از گلوی حجازی پائین رود.
البته در این عکس خوردبین را مشاهده می***کنید


بعد از این عمل تاجیها به یار گیری مطلق روی می***آورند،یارگیری برای سد کردن راه حملات پرسپولیس.کارو هم همراه با جباری به کمک خط دفاع میایند،تا جأی که تاج دو هاف بک قدرتمند و نفوذی خود را کاملا از دست میدهد،با این شکل یار گیری،تاج همهٔ امید خود را برای توپ رسانی به مهاجمین خود از دست میدهد،چرا که رایکف امید به نفوذهای پورحیدری و جانملکی داشت.

در حقیقت تاج برای مهار کردن ۳ فوروارد پرسپولیس،۶ بازیکن را در درون ۱۸ قدمش گذاشته بود یعنی*** برای هر یک پرسپولیسی دو تاجی***!! بود .با وجودی که تا دقیقهٔ ۱۱ مسابقه خطر آنچنانی روی دروازهای رقیب بوجود نیامده بود ولی*** پرسپولیس کاملا قدرت هجوم و تهاجمی خود را به رخ تاج کشونده بود.دقیقهٔ ۱۱،اولین خطر بزرگ را پرسپولیس بوجود می***آورد،آشتیانی از جناح راست نفوذ می***کند و توپ را روی دروازهٔ تاج می***فرستد،ضربه***ی سر عالی*** بهزادی،را حجازی با یک شیرجهٔ تماشأیی دفع می***کند تا جأی که تاجیها ایستاده برای حجازی دست میزنند و پرسپولیسی***ها در حسرت از دست دادن این موقعیت عالی*** اه از نهادشان بلند میشود.کلانی به دنبال توپ میرود اما قبل از اینکه شوت کند پورحیدری با یک تکل جالب توپ را روی پایه کلانی به کرنر می***فرستد.قدرت حملهٔ پرسپولیس دقیقه به دقیقه بیشتر و بیشتر میشد،نفوذهای زهردار آشتیانی از سمت راست،دریبلهای پروین،و سرعت وحشتناک کلانی،ایرنپاک،بهزادی،عملا تاج را به دفاع همه جانب کشانده بود.عبداللهی،جان ملکی***،و پورحیدری،خطا را پیشه میکنند،و با خشونت سعی*** در ردّ حملات پرسپولیسی***ها میکنند.دقیقهٔ ۱۳ مسابقه عبداللهی خشونت خود را روی بهزادی انجام میدهد،که با تذکر داور همراه میباشد.هر ثانیه که می***گذشت مسابقه پر حادثه تر میشد،و رویدادها دقیقه به دقیقه پر اضطراب تر.دقیقهٔ ۱۵ مسابقه شوت عالی*** محراب شاهرخی از پشت ۱۸ قدم را حجازی با شیرجه***ای که به طرف راست دروازه میزند توپ را از خط دروازه در می***آورد.حال بازی تماشأیی تر از گذشته شده است.تاج با یک ضدّ حمله سریع جواب خطر محراب را میدهد.مظلومی پا به توپ تا ۶ قدم پرسپولیس میرود و اگر تکل به موقع کاشانی نبود توپ وارد دروازهٔ پرسپولیس شده بود.

ساعت استادیوم دقیقهٔ ۱۷ را نشان میدهد،همکاری ایرنپاک و ادیبی،در جناح راست و در محوطه ۱۸ قدم،توپ را در نقط پنالتی روی سر بهزادی می***فرستد،حجازی و بهزادی هر دو روی توپ بلند میشوند ،بهزادی موفقتر است ولی*** توپ با اختلاف کمی*** از روی دروازه به اوت میرود.بازی تا دقیقهٔ ۲۷ کش و قوس فراوانی*** داشت،پرسپولیس سرا پا حمله است و تاج دفاع،یک بار دیگر شوت سفر از فاصلهٔ کمی*** از دستان حجازی به اوت میرود.رایکف با اضطراب بازی را نگاه می***کند و از نحوه بازی تاج راضی*** نیست.تماشاگران پرسپولیسی شدیدا تیم*** خود را تشویق میکنند،چراکه هر شوت سفر ،یا بهزادی بوی گٔل را میداد.

دقیقهٔ ۲۷ مسابقه،توپی*** توسط پروین از جناح راست سانتر میشود،عبداللهی،بهزادی روی محوطه جریمه تاج به هوا می***پرند،عبداللهی به جای زدن توپ صورت بهزادی را میزند،که باعث پارگی پلک چشم راست بهزادی میشود،خون از چشمان بهزادی به بیرون میزند،جوّ ورزشگاه متشنج میشود،تماشاگران طرفدار پرسپولیس فریاد میزند،آای مادر فلان..جاکش،دیوث،بی***ناموس ..تماشاگران شعار میدهند،آای تاج وحشی،آای تاج وحشی..تاجیها در جواب پرسپولیسی***ها،آنها را هوو میکنند،جاکش ،پدرته،چرا فحش میدی،...بهزادی روی زمین خوابیده است،فریاد تاج نامرد،تاج نامرد فضای استادیوم را پر کرده.پرسپولیسی***ها که تصمیم قاطع از داور را نمی***بینند با صدای بلند می***گویند شیر سماور تو کون داور،شیر سماور تو کون داور.بسیاری اعتقاد داشتند که این داور تاجی***ست،و همش به نفع تاج می***گیرد.پس از ۴ دقیقه لحظات اضطراب انگیز،پزشک مخصوص پرسپولیس تصمیم می***گیرد بهزادی را به بیرون بکشد،خوردبین جانشین بهزادی میشود.بیرون آمدن بهزادی تا حدی روی روحیه بازیکنان پرسپولیس تاثیر میگذارد،و این بار این تاج بود که سعی*** در گرفتن بازی را داشت.جباری با پاس***های ریز همراه با کارو و هاج قاسم،سعی*** در آرام کردن بازی را داشتند،اما یک فرار سریع کلانی ،و پاس ریز او به ایرانپاک او را در موقعیت صدر صد گٔل قرار میدهد،شوت سفر از محوطه شیش قدم را حجازی با واکنش ناباورانه***ای به اوت می***فرستد،آنچنان که تاجیهای ورزشگاه سراپا او را تشویق میکنند،واکنش سریع حجازی،و قدرت نجات دهنده وی،آشتیانی کاپیتان پرسپولیس را به واکنش بر می***انگیزد که رو به سفر می***کند و می***گوید دیگر چه توپی*** از این بهتر را می***خواستی!!

در طول این مدت بزرگترین خطر را عبداللهی در دقیقهٔ ۳۹ روی دروازهٔ پرسپولیس خلق می***کند.پاس بلند او در نیمه***های زمین از محراب شاهرخی می***گذرد و روی ۱۸ قدم به جباری میرسد،که شوت محکم او با اختلاف بسیار کمی*** از بالای دروازه به اوت میرود.بیرون رفتن بهزادی،باعث برتری کوتاه مدت تاج در این دیدار شد،تا به دانجا که لبخندی بر چهره رایکف ظاهر میشود.دقیقهٔ ۴۰،شوت سنگین ایرانپاک باز هم توسط حجازی دفع میشود تا بار دیگر شاهد نبرد این دو اسطوره***ٔ فوتبال ایران باشیم.امجدیه در تب*** و تاب این بازی بزرگ می***سوزد،رقابت دو تیم*** اکنون به اوج خود رسیده است،دقیقهٔ ۴۲ بازی است،ابراهیم آشتیانی از طرف راست نفوذی را شروع می***کند،پاهای قدرتمند،خصوصیات فیزیکی قوی وی،و قدرت دید او،باعث میشود که طول نیمهٔ تاج را یک تنه بدود،هاج قاسم او را تعقیب می***کند،ولی*** او که آشتیانی را تا خط کرنر تعقیب کرده است کم می***آورد و دست از تعقیب او می***کشد،آشتیانی این بار خود را تک و تنها می***بیند و تا ۱۸ قدم تاج میرود،توپ را بفاصلهٔ یک متر بالای زمین سانتر می***کند،توپ از روی سر حجازی ردّ میشود و کلانی که حاضر در صحنه است گٔل برتری پرسپولیس را میزند.این گٔل دوش آب سردی بود بر پیکر تاجیها که برای چند دقیقه***ای بازی را در دست گرفته بودند.استادیوم امجدیه منفجر میشود،هزاران تماشاگر به هوا می***پرند،،تلویزیون ایران،چهره غمگین رایکف را نشان میدهد،که روی نیمکت تاج با ناباوری شاهد گٔل پیروزی پرسپولیس میباشد.کلانی به سوی محراب شاهرخی میرود،و او را در آغوش*** می***گیرد،چرا که امروز تولد عمو محراب است،و کلانی قبل این مسابقه قول ۲ گٔل را به عمو محراب داده بود.او به چهره عمو محراب بوسه*** میزند و می***گوید،محراب تولدت مبارک،این هدیه***ای بود که با تو عهد بسته بودم،دست در دست هم به دیدار دیگر بازیکنان میروند،و همدیگر را در آغوش*** میگیرند،عمو محراب رو به کلانی می***کند و می***گوید،ولی*** حسین تو به من یک گٔل دیگر بدهکاری،همایون از زمین بیرون رفته و تو به من گٔل دوم را عهد کردی.در بین دو نیمه در رختکن تاج و پرسپولیس،کلانی به محراب قول گٔل دوم را میدهد،برای گٔل دوم دیگران به جای بهزادی بودند،ایرنپاک و خوردبین،اما کلانی همچنان مصمم به هدیه گٔل به محراب بود.

اما در آنسو در رختکن تاجیها،اضطراب و سکوتی عظیم نهفته است،رایکف عصبانی،شروع به داد و بیداد بر سر هاج قاسم می***کند،به مسعود مژدهی دستور گرم کردن را میدهد،از جباری انتقاد می***کند،چرا که تیمش ۶ نفره با ۲ هاف بک قدرتمند مشغول دفاع بود.رایکف آنچنان عصبانی*** است که در بین دو نیمه،فریاد بر سر همهٔ بازیکنان می***کشد،از حجازی تا مظلومی همه مورد غضب رایکف هستند.چرا که بنا به دستور رایکف،بازیکنان تاج را یک هفته در هتل دیاموند تهران پذیرأیی کردند،ناهارها استیک و سالاد همراه با آب میوهای قوی،رایکف فریاد زد،ای بی*** غیرتها یک هفته استیک خوردید،آب نخوردید،این هم نتیجهٔ آبدار.او آنچنان عصبانی است که کارهای تاکتیکی تیم*** را به سرپرست تیمش محول می***کند.

رایکف تصمیم می***گیرد تا تیم*** را تهاجمی کند،چهره رایکف بسیار نگران هست،می***خواهد تا گٔل برتری پرسپولیس را به نویی پاسخ گوی باشد،به جباری دستور حمله را میدهد،برای اینکار عبداللهی را به بیرون می***کشد و مسعود مژدهی را وارد زمین می***کند،چرا که ترکیب جباری،قراب،و کارو عملا در نیمهٔ اول توسط معینی،پروین و ادیبی مهار شده بودند.

بدین ترتیب رایکف دست به ریسکی*** بزرگ میزند چرا که بازی را از حالت عادی ۴-۳-۳ به ۴-۲-۴ تبدیل می***کند.او در رختکن به بزرگان تاج القائ می***کند که با یک گًل عقب هستند،و باید به هر ترتیبی که شده این یک گًل را جبران کنند،اما در وسط دو نیمه،موزیک چرا نمی***رقصی ویگن برای تماشاگران پخش میشود،موزیک که تمام میشود،تماشاگران پرسپولیسی با صدای بلند می***گویند جباری باید برقصه جباری باید برقصه.***خرس و به رقص آوردیم،***خرس و به رقص آوردیم.تاجیها هم در جواب می***گویند هووو،هووو.....ممّد بوقی که یک پرسپولیسی هست شعار میدهد،اولین گًل وارد دروازه شد،اولین گًل وارد دروازه شد.با رفتن بهزادی به بیرون زمین،جباری فرصت بیشتری پیدا می***کند تا بار خط میانی را کمتر کند،و به خط میانی کمک کند.ترکیب،جباری،قراب.کارو،تا حدی تاج را به جلوی دروازهٔ پرپولیس میرسوند،اما از طرف دیگر،هنوز خیلی*** مانده بود تا به نبرد با هاف بک***های عالی*** پرسپولیس یعنی*** معینی،پروین و ادیبی برساند.یاران پرسپولیس همچنان بازی را در دست داشتند،کار به جأی رسیده بود که دوباره حملهٔ پرسپلیسیها از سر گرفته شد.این حملات بکلی روحیه تاج را به هم ریخت،و کار به جأی رسید که که در دقیقهٔ ۵۷ بازی اشتباه حجازی در خروج از دروازه اندک روحیه باقیمانده در تیم*** تاج را به کلی*** از بین برد.گًل دوم پرسپولیس از شوت سر ضرب و تحسین بر انگیز ایرانپاک از روی خط ۱۸ قدم زده شد.روی پاس پروین،از گوشه راست،توپ روی پای ایرانپاک قرار می***گیرد،و در حالی*** که،حجازی دروازه را خالی*** گذشت تا روی پاس پروین به ایرانپاک تعلل ایجاد کند،اما دیری نمیپاید که ایرانپاک سریعتر به توپ می***رسد و هجززی را برای بار دوم مغلوب می***کند.حجازی پس خوردن گًل دوم روحیه شکست ناپذیری خود را از دست میدهد،و این در حالی*** بود که پرسپولیسی***ها نیز با شعار حجازی مبارکه،حجازی مبارکه،نمک را بر زخم این دروازبان بزرگ تیم*** ملی*** میپاشیدند.اما از طرف دیگر،رایکف که احساس کرد که دروازبانش اکنون کمی*** بی*** روحیه شده است تصمیم می***گیرد که او را تعویض کند و اینبار از رشیدی کمک گیرد.اما بین تعویض این دو،تاج حملاتی را به روی دروازه پرسپولیس شروع کرد،اما قدرت عمل کاشانی که در خط دفاع پرسپولیس یک بتن بود،فرصت دو حملهٔ عالی*** را از تاج گرفت،از طرف دیگر آمادگی خوب،هادی طاووسی دروازبان پرسپولیس،که دوبار با شیرجهٔ استسنأیییش دروازهٔ پرسپولیس را بسته نگاه داشت خود قابل توجه بود.دقیقهٔ ۶۱،شوت سهمگین مژدهی از روی ۶ قدم توسط طاوسی با شیرجهٔ بلند مهار میشود،به طوری که تماشاگرانی که ایستاده بازی را نگاه میکردند،اه را از دهان***شان به بیرون می***کشد.

دقیقهٔ ۶۷ است،این بار شوت سنگین قراب،توسط طاووسی دفع ناقص میشود که در برگشت،توپ به جباری می***رسد،اما طاووسی دوباره روی شوت عالی*** جباری شیرجه میرود که یک بار دیگر شوت استثنأیی جباری با واکنش عالی*** طاووسی مهار میشود.بازی عالی*** طاووسی،باعث تشویق وی از طرف تماشاگران پرسپولیس میشود.در دقیقهٔ ۶۸ بازی،تاج با فرستادن رشیدی به جای حجازی،به زمین،آخرین تعویض خود را می***کند.رایکف که با بیرون کشیدن عبداللهی دست به قمار بزرگی*** زده بود،در تلاش این بود که به هر طوری شده است قدرت خط حملهٔ تاج را قوی و قویتر کند،غافل از اینکه در اونور زمین،حریفی ایستاده است که هر یک از بازیکنانش عجیب روی فرم مخصوص خود بودند.ترکیب بزرگ و عالی*** آشتیانی و نفوذهای مرگبار پروین،و آشتیانی از طرف راست زمین،و ناتوانی،قراب و جانملکی در مهار آنها،فرصت طلایی به پرسپولیسی***ها داده بود که به جنگ یکطرفه بروند
[/font][/size]
 
Last edited:

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
538041_680913398628048_821521469_n.jpg


قدرت عالی*** کلانی،و همکاری عالی*** او با سفریرانپاک،از جمله فاکتورهایی بود که یک تنه،تیم*** تاج و قدرت شکست ناپذیری ناصر حجازی را شکست.
 
Feb 18, 2005
13,661
1,408
View attachment 37544
عکسی*** بینظیر از نبرد ایرانپاک،کلانی و حجازی.سانتر عالی*** علی*** پروین،و اشتباه در جایگیری،دروازبان نامور تاج،فرصت گلزنی را به کلانی میدهد تا اینطور دروازهٔ حجازی را باز کند.در این سال،حجازی عجیب روی فرم ایده***آلش بود،اما فوروارد***های عالی*** پرسپولیس،همچون ایرانپاک،کلانی،و بهزادی،که خط حملهٔ پرسپولیس را تشکیل میدادند،در طول ۹۰ دقیقه،هرگز نگذاشتند تا آب خوش از گلوی حجازی پائین رود.
البته در این عکس خوردبین را مشاهده می***کنید


بعد از این عمل تاجیها به یار گیری مطلق روی می***آورند،یارگیری برای سد کردن راه حملات پرسپولیس.کارو هم همراه با جباری به کمک خط دفاع میایند،تا جأی که تاج دو هاف بک قدرتمند و نفوذی خود را کاملا از دست میدهد،با این شکل یار گیری،تاج همهٔ امید خود را برای توپ رسانی به مهاجمین خود از دست میدهد،چرا که رایکف امید به نفوذهای پورحیدری و جانملکی داشت.

در حقیقت تاج برای مهار کردن ۳ فوروارد پرسپولیس،۶ بازیکن را در درون ۱۸ قدمش گذاشته بود یعنی*** برای هر یک پرسپولیسی دو تاجی***!! بود .با وجودی که تا دقیقهٔ ۱۱ مسابقه خطر آنچنانی روی دروازهای رقیب بوجود نیامده بود ولی*** پرسپولیس کاملا قدرت هجوم و تهاجمی خود را به رخ تاج کشونده بود.دقیقهٔ ۱۱،اولین خطر بزرگ را پرسپولیس بوجود می***آورد،آشتیانی از جناح راست نفوذ می***کند و توپ را روی دروازهٔ تاج می***فرستد،ضربه***ی سر عالی*** بهزادی،را حجازی با یک شیرجهٔ تماشأیی دفع می***کند تا جأی که تاجیها ایستاده برای حجازی دست میزنند و پرسپولیسی***ها در حسرت از دست دادن این موقعیت عالی*** اه از نهادشان بلند میشود.کلانی به دنبال توپ میرود اما قبل از اینکه شوت کند پورحیدری با یک تکل جالب توپ را روی پایه کلانی به کرنر می***فرستد.قدرت حملهٔ پرسپولیس دقیقه به دقیقه بیشتر و بیشتر میشد،نفوذهای زهردار آشتیانی از سمت راست،دریبلهای پروین،و سرعت وحشتناک کلانی،ایرنپاک،بهزادی،عملا تاج را به دفاع همه جانب کشانده بود.عبداللهی،جان ملکی***،و پورحیدری،خطا را پیشه میکنند،و با خشونت سعی*** در ردّ حملات پرسپولیسی***ها میکنند.دقیقهٔ ۱۳ مسابقه عبداللهی خشونت خود را روی بهزادی انجام میدهد،که با تذکر داور همراه میباشد.هر ثانیه که می***گذشت مسابقه پر حادثه تر میشد،و رویدادها دقیقه به دقیقه پر اضطراب تر.دقیقهٔ ۱۵ مسابقه شوت عالی*** محراب شاهرخی از پشت ۱۸ قدم را حجازی با شیرجه***ای که به طرف راست دروازه میزند توپ را از خط دروازه در می***آورد.حال بازی تماشأیی تر از گذشته شده است.تاج با یک ضدّ حمله سریع جواب خطر محراب را میدهد.مظلومی پا به توپ تا ۶ قدم پرسپولیس میرود و اگر تکل به موقع کاشانی نبود توپ وارد دروازهٔ پرسپولیس شده بود.

ساعت استادیوم دقیقهٔ ۱۷ را نشان میدهد،همکاری ایرنپاک و ادیبی،در جناح راست و در محوطه ۱۸ قدم،توپ را در نقط پنالتی روی سر بهزادی می***فرستد،حجازی و بهزادی هر دو روی توپ بلند میشوند ،بهزادی موفقتر است ولی*** توپ با اختلاف کمی*** از روی دروازه به اوت میرود.بازی تا دقیقهٔ ۲۷ کش و قوس فراوانی*** داشت،پرسپولیس سرا پا حمله است و تاج دفاع،یک بار دیگر شوت سفر از فاصلهٔ کمی*** از دستان حجازی به اوت میرود.رایکف با اضطراب بازی را نگاه می***کند و از نحوه بازی تاج راضی*** نیست.تماشاگران پرسپولیسی شدیدا تیم*** خود را تشویق میکنند،چراکه هر شوت سفر ،یا بهزادی بوی گٔل را میداد.

دقیقهٔ ۲۷ مسابقه،توپی*** توسط پروین از جناح راست سانتر میشود،عبداللهی،بهزادی روی محوطه جریمه تاج به هوا می***پرند،عبداللهی به جای زدن توپ صورت بهزادی را میزند،که باعث پارگی پلک چشم راست بهزادی میشود،خون از چشمان بهزادی به بیرون میزند،جوّ ورزشگاه متشنج میشود،تماشاگران طرفدار پرسپولیس فریاد میزند،آای مادر فلان..جاکش،دیوث،بی***ناموس ..تماشاگران شعار میدهند،آای تاج وحشی،آای تاج وحشی..تاجیها در جواب پرسپولیسی***ها،آنها را هوو میکنند،جاکش ،پدرته،چرا فحش میدی،...بهزادی روی زمین خوابیده است،فریاد تاج نامرد،تاج نامرد فضای استادیوم را پر کرده.پرسپولیسی***ها که تصمیم قاطع از داور را نمی***بینند با صدای بلند می***گویند شیر سماور تو کون داور،شیر سماور تو کون داور.بسیاری اعتقاد داشتند که این داور تاجی***ست،و همش به نفع تاج می***گیرد.پس از ۴ دقیقه لحظات اضطراب انگیز،پزشک مخصوص پرسپولیس تصمیم می***گیرد بهزادی را به بیرون بکشد،خوردبین جانشین بهزادی میشود.بیرون آمدن بهزادی تا حدی روی روحیه بازیکنان پرسپولیس تاثیر میگذارد،و این بار این تاج بود که سعی*** در گرفتن بازی را داشت.جباری با پاس***های ریز همراه با کارو و هاج قاسم،سعی*** در آرام کردن بازی را داشتند،اما یک فرار سریع کلانی ،و پاس ریز او به ایرانپاک او را در موقعیت صدر صد گٔل قرار میدهد،شوت سفر از محوطه شیش قدم را حجازی با واکنش ناباورانه***ای به اوت می***فرستد،آنچنان که تاجیهای ورزشگاه سراپا او را تشویق میکنند،واکنش سریع حجازی،و قدرت نجات دهنده وی،آشتیانی کاپیتان پرسپولیس را به واکنش بر می***انگیزد که رو به سفر می***کند و می***گوید دیگر چه توپی*** از این بهتر را می***خواستی!!

در طول این مدت بزرگترین خطر را عبداللهی در دقیقهٔ ۳۹ روی دروازهٔ پرسپولیس خلق می***کند.پاس بلند او در نیمه***های زمین از محراب شاهرخی می***گذرد و روی ۱۸ قدم به جباری میرسد،که شوت محکم او با اختلاف بسیار کمی*** از بالای دروازه به اوت میرود.بیرون رفتن بهزادی،باعث برتری کوتاه مدت تاج در این دیدار شد،تا به دانجا که لبخندی بر چهره رایکف ظاهر میشود.دقیقهٔ ۴۰،شوت سنگین ایرانپاک باز هم توسط حجازی دفع میشود تا بار دیگر شاهد نبرد این دو اسطوره***ٔ فوتبال ایران باشیم.امجدیه در تب*** و تاب این بازی بزرگ می***سوزد،رقابت دو تیم*** اکنون به اوج خود رسیده است،دقیقهٔ ۴۲ بازی است،ابراهیم آشتیانی از طرف راست نفوذی را شروع می***کند،پاهای قدرتمند،خصوصیات فیزیکی قوی وی،و قدرت دید او،باعث میشود که طول نیمهٔ تاج را یک تنه بدود،هاج قاسم او را تعقیب می***کند،ولی*** او که آشتیانی را تا خط کرنر تعقیب کرده است کم می***آورد و دست از تعقیب او می***کشد،آشتیانی این بار خود را تک و تنها می***بیند و تا ۱۸ قدم تاج میرود،توپ را بفاصلهٔ یک متر بالای زمین سانتر می***کند،توپ از روی سر حجازی ردّ میشود و کلانی که حاضر در صحنه است گٔل برتری پرسپولیس را میزند.این گٔل دوش آب سردی بود بر پیکر تاجیها که برای چند دقیقه***ای بازی را در دست گرفته بودند.استادیوم امجدیه منفجر میشود،هزاران تماشاگر به هوا می***پرند،،تلویزیون ایران،چهره غمگین رایکف را نشان میدهد،که روی نیمکت تاج با ناباوری شاهد گٔل پیروزی پرسپولیس میباشد.کلانی به سوی محراب شاهرخی میرود،و او را در آغوش*** می***گیرد،چرا که امروز تولد عمو محراب است،و کلانی قبل این مسابقه قول ۲ گٔل را به عمو محراب داده بود.او به چهره عمو محراب بوسه*** میزند و می***گوید،محراب تولدت مبارک،این هدیه***ای بود که با تو عهد بسته بودم،دست در دست هم به دیدار دیگر بازیکنان میروند،و همدیگر را در آغوش*** میگیرند،عمو محراب رو به کلانی می***کند و می***گوید،ولی*** حسین تو به من یک گٔل دیگر بدهکاری،همایون از زمین بیرون رفته و تو به من گٔل دوم را عهد کردی.در بین دو نیمه در رختکن تاج و پرسپولیس،کلانی به محراب قول گٔل دوم را میدهد،برای گٔل دوم دیگران به جای بهزادی بودند،ایرنپاک و خوردبین،اما کلانی همچنان مصمم به هدیه گٔل به محراب بود.

اما در آنسو در رختکن تاجیها،اضطراب و سکوتی عظیم نهفته است،رایکف عصبانی،شروع به داد و بیداد بر سر هاج قاسم می***کند،به مسعود مژدهی دستور گرم کردن را میدهد،از جباری انتقاد می***کند،چرا که تیمش ۶ نفره با ۲ هاف بک قدرتمند مشغول دفاع بود.رایکف آنچنان عصبانی*** است که در بین دو نیمه،فریاد بر سر همهٔ بازیکنان می***کشد،از حجازی تا مظلومی همه مورد غضب رایکف هستند.چرا که بنا به دستور رایکف،بازیکنان تاج را یک هفته در هتل دیاموند تهران پذیرأیی کردند،ناهارها استیک و سالاد همراه با آب میوهای قوی،رایکف فریاد زد،ای بی*** غیرتها یک هفته استیک خوردید،آب نخوردید،این هم نتیجهٔ آبدار.او آنچنان عصبانی است که کارهای تاکتیکی تیم*** را به سرپرست تیمش محول می***کند.

رایکف تصمیم می***گیرد تا تیم*** را تهاجمی کند،چهره رایکف بسیار نگران هست،می***خواهد تا گٔل برتری پرسپولیس را به نویی پاسخ گوی باشد،به جباری دستور حمله را میدهد،برای اینکار عبداللهی را به بیرون می***کشد و مسعود مژدهی را وارد زمین می***کند،چرا که ترکیب جباری،قراب،و کارو عملا در نیمهٔ اول توسط معینی،پروین و ادیبی مهار شده بودند.

بدین ترتیب رایکف دست به ریسکی*** بزرگ میزند چرا که بازی را از حالت عادی ۴-۳-۳ به ۴-۲-۴ تبدیل می***کند.او در رختکن به بزرگان تاج القائ می***کند که با یک گًل عقب هستند،و باید به هر ترتیبی که شده این یک گًل را جبران کنند،اما در وسط دو نیمه،موزیک چرا نمی***رقصی ویگن برای تماشاگران پخش میشود،موزیک که تمام میشود،تماشاگران پرسپولیسی با صدای بلند می***گویند جباری باید برقصه جباری باید برقصه.***خرس و به رقص آوردیم،***خرس و به رقص آوردیم.تاجیها هم در جواب می***گویند هووو،هووو.....ممّد بوقی که یک پرسپولیسی هست شعار میدهد،اولین گًل وارد دروازه شد،اولین گًل وارد دروازه شد.با رفتن بهزادی به بیرون زمین،جباری فرصت بیشتری پیدا می***کند تا بار خط میانی را کمتر کند،و به خط میانی کمک کند.ترکیب،جباری،قراب.کارو،تا حدی تاج را به جلوی دروازهٔ پرپولیس میرسوند،اما از طرف دیگر،هنوز خیلی*** مانده بود تا به نبرد با هاف بک***های عالی*** پرسپولیس یعنی*** معینی،پروین و ادیبی برساند.یاران پرسپولیس همچنان بازی را در دست داشتند،کار به جأی رسیده بود که دوباره حملهٔ پرسپلیسیها از سر گرفته شد.این حملات بکلی روحیه تاج را به هم ریخت،و کار به جأی رسید که که در دقیقهٔ ۵۷ بازی اشتباه حجازی در خروج از دروازه اندک روحیه باقیمانده در تیم*** تاج را به کلی*** از بین برد.گًل دوم پرسپولیس از شوت سر ضرب و تحسین بر انگیز ایرانپاک از روی خط ۱۸ قدم زده شد.روی پاس پروین،از گوشه راست،توپ روی پای ایرانپاک قرار می***گیرد،و در حالی*** که،حجازی دروازه را خالی*** گذشت تا روی پاس پروین به ایرانپاک تعلل ایجاد کند،اما دیری نمیپاید که ایرانپاک سریعتر به توپ می***رسد و هجززی را برای بار دوم مغلوب می***کند.حجازی پس خوردن گًل دوم روحیه شکست ناپذیری خود را از دست میدهد،و این در حالی*** بود که پرسپولیسی***ها نیز با شعار حجازی مبارکه،حجازی مبارکه،نمک را بر زخم این دروازبان بزرگ تیم*** ملی*** میپاشیدند.اما از طرف دیگر،رایکف که احساس کرد که دروازبانش اکنون کمی*** بی*** روحیه شده است تصمیم می***گیرد که او را تعویض کند و اینبار از رشیدی کمک گیرد.اما بین تعویض این دو،تاج حملاتی را به روی دروازه پرسپولیس شروع کرد،اما قدرت عمل کاشانی که در خط دفاع پرسپولیس یک بتن بود،فرصت دو حملهٔ عالی*** را از تاج گرفت،از طرف دیگر آمادگی خوب،هادی طاووسی دروازبان پرسپولیس،که دوبار با شیرجهٔ استسنأیییش دروازهٔ پرسپولیس را بسته نگاه داشت خود قابل توجه بود.دقیقهٔ ۶۱،شوت سهمگین مژدهی از روی ۶ قدم توسط طاوسی با شیرجهٔ بلند مهار میشود،به طوری که تماشاگرانی که ایستاده بازی را نگاه میکردند،اه را از دهان***شان به بیرون می***کشد.

دقیقهٔ ۶۷ است،این بار شوت سنگین قراب،توسط طاووسی دفع ناقص میشود که در برگشت،توپ به جباری می***رسد،اما طاووسی دوباره روی شوت عالی*** جباری شیرجه میرود که یک بار دیگر شوت استثنأیی جباری با واکنش عالی*** طاووسی مهار میشود.بازی عالی*** طاووسی،باعث تشویق وی از طرف تماشاگران پرسپولیس میشود.در دقیقهٔ ۶۸ بازی،تاج با فرستادن رشیدی به جای حجازی،به زمین،آخرین تعویض خود را می***کند.رایکف که با بیرون کشیدن عبداللهی دست به قمار بزرگی*** زده بود،در تلاش این بود که به هر طوری شده است قدرت خط حملهٔ تاج را قوی و قویتر کند،غافل از اینکه در اونور زمین،حریفی ایستاده است که هر یک از بازیکنانش عجیب روی فرم مخصوص خود بودند.ترکیب بزرگ و عالی*** آشتیانی و نفوذهای مرگبار پروین،و آشتیانی از طرف راست زمین،و ناتوانی،قراب و جانملکی در مهار آنها،فرصت طلایی به پرسپولیسی***ها داده بود که به جنگ یکطرفه بروند
[/font][/size]
LOL ! the way you said it is so good I thought I was watching it happening right now in front of my eyes ...!
you are Behmanesh and Roshanzadeh and a top writer rolled in one !
 

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
1380415_617479188304803_1405729836_n.jpgدومین نبرد سفر و ناصر اینطور تمام میشود.رشیدی جای ناصر را در درون دروازه می***گیرد،که این***یکی هم دوبار تسلیم کلانی و خوردبین میشود،و پرسپولیس و سفر ایرنپاک در دومین نبرد تاج تهران را با نتیجهٔ ۴-۱ خورد می***کند تا یکی*** از تاریخیترین نتایج مسابقات بین این دو رقیب دیرین شکل بگیرد.اکنون به بخشی از عکس***های اون روز فوتبال که از کیهان ورزشی ۱۳۵۰ اسکن شده است نگاه می***کنیم.بعد از این بازی،رقابت ایرنپاک و ناصر حجازی به اوج خود می***رسد.فروردین ۱۳۵۱،استادیوم امجدیه شاهد نبردی دیگر این دو بزرگ فوتبال ایران بود که در بخش بعدی این ترید به آنها اشاره می***کنم.از اشک ناصر حجازی و تصویر او که در کیهان ورزشی ۱۳۵۱ چاپ شد تا مصاحبه با سفر ایرنپاک که در بارهٔ ناصر حجازی صحبت می***کند.
 

Attachments

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
265920_150.jpg 10703591_738215056251404_1797162935656547301_n.jpgعکسی*** که درست ۶ روز قبل از بازی تاج و پرسپولیس در دنیای ورزشی ۱۳۵۰،چاپ میشود.زیر آن نوشته شده است،آیا حجازی میتواند زیر شلاق حملات پرسپولیس و گلزن بزرگش مقاومت کند؟

بسیاری از بزرگان اون روز فوتبال ایران،نبرد حجازی و ایرنپاک را نبرد دو شوالیه،دو جنگجو،و دو سرباز جنگ تعریف میکردند،سربازانی که به قولی*** تحت امر فرماندهان خود در اوج قدرت به نبرد با یکدیگر میپردازند،وظیفه یکی*** حمله و دیگری دفاع از مرز و بوم خود میباشد،با هم به عکس این دو که ۶ روز قبل از بازی چاپ میشود نگاه می***کنیم.حجازی بزرگ که در اوج جوانی*** قرار دارد،موهای بلند،ابروهای کشیده،چشمانی نافذ،و دستانی بلند ،با ۱.۸۸ سانت قد،در اوج قدرت دروازبانی خود قرار دارد،بسیاری از کارشناسان ورزشی ایران،سال ۱۳۵۰،را اوج قدرت و مهارت این دو بازیکن بزرگ فوتبال ایران میدانند،دروازبانی با ۱.۸۸ سانت قد،که در جلوی دروازهش با غرور خاصی*** قدم میزد،پیراهن زرد،شرت سفید همراه با جوراب سفید،پس از ۴۳ سال هنوز در ذهن هوادارنش باقی*** است،به اقل عطا بهمنش اگر سکوهای امجدیه توان صحبت را داشتند،از ناصر حجازی سالها صحبت میکردند
.
 

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
196858_267604460035255_1504019377_n.jpgدرست ۲ ماه پس از بازی تاج و پرسپولیس در روز ۳ فروردین ۱۳۵۱ دو تیم*** بار دیگر در برابر هم قرار میگیرند.۲۰ هزار تماشاگر این بار با داوری پاپاواسیلی از کشور یونان بازی را آغاز میکنند.هادی طاووسی،آشتیانی،وطنخواه،کاشانی،محراب شاهرخی،پروین،ادیبی،فریدون معینی،ایرانپاک،بهزادی،کلانی،بازیکنان پرسپولیس را تشکیل میدهند،و تیم*** تاج با حجازی،مسعود معینی،کارگرجم،عبداللهی،جانملکی،جباری،قراب،کارو،مسعود مژدهی،مظلومی،و هاج قاسم بازی را آغاز میکنند.نبرد سفر و ناصر بار دیگر طرفداران دو تیم*** را به وجد می***آورد.تاج که درست ۲ ماه پیش با نتیجهٔ ۴-۱ مغلوب پرسپولیس شده بود،این بار مصم***تر از گذشته بازی را آغاز می***کند.اعتقاد عجیب رایکف به ناصر حجازی،بار دیگر او را در درون دروازهٔ تاج میگذارد،به نظر بسیاری از کارشناسان اون زمان،اوایل دههٔ ۵۰ اوج دروازبانی ناصر حجازی بود،چرا که خود او هم این را اثبات کرده بود،بازی عالی*** حجازی در برابر پاس تهران درست چند هفته قبل از این بازی،و دیدارهای بین***المللی از جمله جام کوروش کبیر که یک تنه دروازهٔ تیم*** ملی*** را در برابر اتریشیها،رومانیایها،و بالاخره ترکها،و هلندیها خود مصداق این شاهکار دروازبان جوان تیم*** ملی*** ایران بود.اما از اونطرف نیز سفر ایرانپاک،در اوج قدرت گلزنی خود قرار داشت،گًل استثنائی که در فینال جام کوروش کبیر به تیم*** رومانیا میزند،و او را بهمراه ناصر حجازی بهترین بازیکن جام می***کند خود دلیل دیگری با این مدعا بود که نبرد ناصر و سفر اینبار هم نبردی تماشأی و در خور ستایش میشود.

تاج در نیمهٔ نخست بازی،با همان آرایش ۴-۳-۳ بازی را شروع می***کند،برخلاف دیدار قبلی***،به جای روش یارگیری،اینبار تاج بنا به دستور رایکف با یک دفاع پوششی قدم به میدان گذاشت،به این شکل که عبداللهی بک آزاد تیم*** در پشت خط*** دفاع بود،ولی*** در عین حال تاج با همون آرایش ۴-۳-۳- بازی میکرد.در نیمهٔ اول بازی،مظلومی مهاجم نامدار تاج به دلیل آسیب کمر مجبور به ترک زمین میگردد و مهدی هاج محمد جای او را می***گیرد.

۳ هاف بک بزرگ تاج اینبار بر خلاف گذشته،از ثبات خوبی*** برخوردار بودند،و بسیار تلاش زیادی را برای این بازی انجام میدادند.اما عدم تحرک کافی*** ۲ مهاجم تاج یعنی*** هاج قاسم و مظلومی،مانع از نتیجه گیری تاجیها در این بازی میشد.اما زمین بد و بسیار لغزندهٔ امجدیه خود باعث میشد که پاس***های دو تیم*** چندان دقیق و منظم نباشد.پس از دقیقهٔ ۲۰ بازی،که هاج محمد جای مظلومی را گرفت،تاج بهتر و روانتر بازی کرد،و موقعیتهای بیشماری روی دروازهٔ حریف ایجاد میکرد.

پرسپولیس نیز همچون تاج با آرایش ۴-۳-۳- بازی را شروع کرد،مثلث زهردار کلانی،بهزادی،ایرنپاک،بارها و بارها ناصر حجازی را تهدید کرد،اما یک نقص بزرگ در تیم*** پرسپولیس و آنهم،اتکأ صد در صد به جناح چاپ باعث شده بود که عملا سفر ایرانپک که در جناح راست بازی میکرد بی*** اثر بماند،و برای توپگیری متمایل به جناح چپ تیم*** زمین شود.

اما از حساسیت دیگر این بازی این بود که پرسپولیس با اختلاف یک امتیاز در صدر جدول بود،و یک مساوی این تیم*** را فاتح جام میکرد،ولی*** تاج احتیاج به برد داشت،روی این اصل این بازی یکی*** از زیباترین و حساسترین بازیهای جام لقب گرفت.

اولین خطر را تاج روی دروازهٔ پرسپولیس ایجاد کرد،سانتر بلند مسعود معینی،در دقیقهٔ ۲ بازی،از جناح راست مسعود مژدهی را در موقعیت تک به تک با هادی طاووسی قرار میدهد،ولی*** ضربه***ی سر مژدهی از روی نقط پنالتی با کمترین فاصله از تیر افقی دروازه به خارج میرود.بیست هزار نفری که به دیدار این بازی آمده بودن،از جایشان بلند میشوند،یکی*** به خاطره احتمال گًل،و دیگری به خاطره حسرت گًل خوردن.درست دقیقهٔ۷ بازی است که اینبار این پرسپولیس است که خطری جدی را روی دروازهٔ تاج ایجاد می***کند،آشتیانی تا بیرون محوطه پنالتی تاج پا به توپ میاید،و اندکی*** جلوتر ایرانپاک را صاحب توپ می***کند،شوت سرکش ایران پاک را ناصر حجازی با شیرجهٔ بسیار تماشایش به کرنر می***فرستاد تا پنج هزار طرفداران تاج ا روی سکوهای امجدیه بلند شوند و یک صدا حجازی را تشویق کنند.فریاد آره بابا ناصر ته***،آره بابا ناصر ته***،فضای استادیوم امجدیه را پر می***کند.جمعیت یک صدا پاهایشان را محکم به زمین می***کوبند تا به احترام به این دروازبان بزرگ تاج که شوت ایرانپاک را از نزدیک نقطه*** پنالتی مهار می***کند ادای احترام کنند.کرنر توسط پروین زده میشود توپ روی سر کلانی قرار می***گیرد،با ضربه***ی کلانی توپ به تیر افقی دروازه برخورد می***کند و یک خطر جدی از سر تیم*** تاج می***گذرد.

پرسپولیس حملات خود را ادامه میدهد،اینبار دقیقهٔ ۱۸ بازی است،کلانی با ضربه***ی سر ایرانپاک را در موقعیت عالی*** گًل قرار میدهد،سفر توپ را عجولانه شوت می***کند،توپ به پای عبداللهی میخورد و راه دروازهٔ تاج را پی*** می***گیرد،در حالیکه طرفداران پرسپولیس آسوده خاطر به گًل به هوا بر می***خیزند،اینبار ناصر حجازی با یک شیرجهٔ تماشایی،توپ را از زاویهٔ راست دروازه در می***آورد و به کرنر می***فرستد،کار زیبای حجازی در این بود که توپ پس از برخورد با تن*** عبداللهی،منحرف شده بود،و در حالیکه توپ مسیر خلاف جهت حجازی در حرکت بود،بلافاصله با رفلکس عالی*** او توپ به کرنر فرستاده میشود.
 

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
970894_10201636082920889_1210377919_n.jpgعکسی*** از دو بازیکن بزرگ پرسپولیس در اوایل سال ۱۳۵۱.دو بازیکنی که نقش کلیدی را در تیم*** پرسپولیس ایفا میکردند.نفوذ***های عالی*** آشتیانی از جناح راست همراه با تکنیک عالی*** پروین از جناح راست بدنهٔ هر تیمی از جمله تاج را به لرزه در می***آورد.در اون دوران صحبت از این دو بازیکن نقل همهٔ مجالس بود،و راجرز روی این دو بازیکن در جناح راست که وظیفه آنها توپ رسانی به ایرانپاک بود حساب ویژهی باز کرده بود
.
 

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
625481_10201622175613215_1046291076_n.jpg

اما تاج نیز از قدرت خط*** هافبکش بی*** بهره نموند،قدرت بدنی عالی*** کارو،بازیسازی جباری،و قدرت نفوذ قراب،بارها و بارها دروازهٔ طاوسی را با خطر مواجه میکرد.شوت عالی*** جباری در حالی*** با فاصلهٔ کم از کنار دروازه به بیرون رفت که ۵۰۰۰ هزار تماشاگر تاجی*** به علامت گًل به هوا برخاستند.اگرچه در ۲۰ ددقیقهٔ اول بازی،تیم*** تاج چیزی از خود نشان نداد،ولی*** از ۲۵ دقیقهٔ به بعد،این تاج بود که قدرت بازیسازی***های هافبک***های خود را به رخ پرسپولیسی***ها کشید.تاج احتیاج به برد داشت،لذا این تیم*** سر تا پا حمله بود،دقیقهٔ ۳۵ بازی شوت کارو به کاشانی می***خورد و در برگشت،هاج محمد با شوتی سرکش تیر عمودی دروازهٔ پرسپولیس را به لرزه در می***آورد.
در دقیقهٔ ۳۲ بازی،سانتر ادیبی،بهزادی و حجازی را را موقعیّت تک*** به تک*** قرار میدهد که هوشیاری حجازی،توپ را از روی سر بهزادی مهار می***کند،پرش جسورانهٔ حجازی،روی سر بهزادی باعث آسیب دیدگی او میشود،تا جایی که این بازی برای برای ۵ دقیقه متوقف میشود،تا بنا به دستور پزشک تیم*** حجازی به بازی بر میگردد.


یکی*** از خصوصیات بزرگ این بازی نبرد هوأیی بهزادی و کلانی با ناصر حجازی بود،که یکی*** از لذت بخشترین ،رویدادهای این بازی را فراهم کرده بود.چرا قدرت بالا سرزنی دو فوروارد عالی*** پرسپولیس،و قدرت مانور همایون بهزادی در هوا همراه با دید عالی*** وی،بخصوص در هوا و قدرت جنگندگی کلانی،همراه با دستهای بلند حجازی،و تکنیک بالای حجازی در دروازه و بخصوص روی توپهای هوأیی،و قدرت جایگیری وی یکی*** از فراموش نشدنی******ترین لحظات این بازی را فراهم کرده بود.روی این اصل بود،نبرد این دو بازیکن روی توپهای هوأیی در محوطه ۱۸ تاج با حجازی .۲۰ هزار تماشگر حاضر در استادیوم را به هوا بلند میکرد.در نیمهٔ اول مسابقه،نمایش عالی*** حجازی روی توپ***های هوأیی که بدون استثنا در نبرد با کلانی و بهزادی،بار***ها و بارها چهره پیروز را داشت،انکار ناپذیر بود.
حجازی در دقیقهٔ ۴۳ بازی نیز یک شوت محکم از محراب شاهرخی را مهار می***کند تا بدون شّک بهترین بازیکن نیمهٔ اول بازی به حساب آید.شیرجهای جسورانه،نبرد هوائی با فوروارد***های پرسپولیس و جایگیری عالی*** حجازی او را بهترین بازیکن مسابقه در نیمهٔ اول بازی می***کند.اما از طرف دیگر طاوسی دروازبان پرسپولیس نیز روز خوبی*** داشت.دقیقهٔ ۴۴ وقتی*** جباری و مسعود معینی،با یک دوی معروف خود خط*** دفأیی پرسپولیس را جا گذشتند،که هادی طاووسی با شیرجهٔ تماشأی توپ را به کرنر می***فرستد،و به همین ترتیب یک موقعیّت صد در صد گًل برای تاج از بین میرود.شوت معینی با دستهای طاوسی به کرنر میرود.
بدین ترتیب نیمهٔ اول بازی این دو تیم*** با نتیجهٔ ۰-۰ به پایان می***رسد،و این در حالی*** بود که واقعا این دو تیم*** نمایش دلپذیری را به اجرا گذشته بودند.

از خصوصیت بزرگ این نیمه،بازیسازی هاف بک***های پرسپولیس و تاج،شاهکار دو دروازبان بخصوص ناصر حجازی بود که یک سرو گردن بهتر از دیگر بازیکنان کار کرد.


باید گفت که بیشتر حملات پرسپولیس از جناح چپ پایه ریزی شد،حالتیکه باعث شد توپ کمتر در اختیار ایرانپاک قرار بگیرد.بازی در نیمهٔ دوم آغاز میگردد،راجرز برای قویتر نمودن خط*** حمله خوردبین را وارد زمین می***کند،در حقیقت خوردبین جای بهزادی وارد زمین میشود.حالا خوردبین در گوش چپ جای بهزادی را می***گیرد،و کلانی در خط*** وسط.بهزادی که از ناحیه کمر آسیب دیده بود روی نیمکت پرسپولیس می***نشیند.این تغییر در تارک بخشیدن به خط*** حملهٔ پرسپولیس بسیار کار ساز میشود،خاصه اینکه کلانی در میانه خط*** حمله خطری مضاعف برای دفاع تاج را به وجود می***آورد.
دقیقهٔ ۴۹ یک بار دیگر درخشش عالی*** حجازی مانع از سقوط دروازهٔ تاج میگردد،توپی*** را که پروین از جناح راست سانتر می***کند ایرانپاک با یک ضربه***ی سر روی پای کلانی می***فرستد و تنها یک توک پای کلانی می***توانست بثمر رسانندهٔ نخستین گًل پرسپولیس باشد ولی*** حجازی با انعطاف پذیری عالی*** ا***ش که بسیار سریع و در یک چشم به هم زدن بود توپ را از جلوی پای کلانی ربود تا بار دیگر دروازهٔ تاج را نجات دهد،حجازی در این روز براستی چهره***ای عالی*** استوار و درخشان داشت.

ولی*** سرانجام ۲ دقیقه پس از این واقع ایرانپاک توپی*** را که از پشت محوطهٔ ۱۸ از پروین گرفت با سرعت از مدافع سر راهش عزت جان ملکی*** عبور داد و از نزدیک خط*** کرنر با قدرت هر چه تمام***تر روی دروازهٔ تاج کوبید،در حالیکه پشت سر حجازی کلانی آماده برای سود بردن از این توپ بود،حجازی مجددا با پرشی عالی*** توپ را در راه ورود به دروازه تصاحب کرد ولی*** شدت ضربه***ی ایرانپاک بقدری بود که حجازی پس از سقوط به زمین توپ از دستش رها شد و به داخل دروازه رفت.ضمن آنکه باید پرش بلند و عالی*** او و بعد عدم تعادل و زمین خوردن سخت او را با پشت نیز عامل دیگر رها شدن توپ از دستهایش دانست که قبل از همه از تأسف آنچه روی داده بود اشک***های خودش سرازیر شد چرا که براستی روزی پر فروغ را آغاز کرده بود که با این حادثه تأسف فراوان برایش بوجود آمد.


این گًل حجازی را که یک تنه در برابر پرسپولیسی***ها مقاومت کرده بود را بسیار مأیوس کرد،چرا که تماشاگران بازی نیز واقعا از نحوه بثمر رسیدن این گًل خشمگین و ناراحت شده بودند.حالا بار دیگر گًل ایرانپاک پرسپولیس را ۱-۰ جلو می***اندازد،در حالیکه در چهره رایکف غم فراموش نشدنی*** را می***توان دید.بعد از این گًل تاج با تلاشی وصف ناپذیر شروع به حمله می***کند.در دقیقهٔ ۵۷ بازی،پاس به موقعه کارو،هاج قاسم را در موقعیّت تک به تک با هادی طاوسی قرار میدهد،که این بهترین شانس تاج در این بازی بود که تعلل زیاد هاج قاسم این فرصت را به وطنخواه میدهد که با تکلی*** از پشت توپ هاج قاسم را به بیرون بزند.این موقعیّت می***توانست،آغاز یک پیروزی عالی*** باشد،فرصتی که رایکف را دیوانه می***کند و او با داد و بیداد***های فراوان از پشت زمین هاج قاسم را مورد سرزنش قرار میدهد.
تماشاگران طرفدار تاج با فریادهای بکشش بیرون،بکشش بیرون،نفرت خود را نشان میدهند.در دقیقهٔ ۷۰ یک بار دیگر پرسپولیس حجازی را به واکنش واا میدارد،روی یک ضربه***ی آزاد از میانه***ی میدان که محراب زنندهٔ آن*** بود کلانی توپ را با سینه مهار کرد و با ضربه***ی زیبایی آنرا روی خط*** ۱۸ به ایرانپاک میسپرد،و ایرنپاک سر ضرب توپرا به گوشه چپ دروازهٔ تاج نشانه میرود اما حجازی با شیرجهٔ فوق تصور توپ را در فاصله یی اندک تا خط دروازه مهار می***کند.


با وجودیکه بفاصلهٔ ۱۶ دقیقه به پایان بازی در تیم*** پرسپولیس تغییر دیگری بوجود اومد و ایرج سلیمانی جایگزین اصغر ادیبی شد لیکن در کیفیت کلی*** کار این تیم*** تغییر چشم گیری بوجود نیامد درحالی که تیم*** تاج آخرین تلاش***ها را برای عوض کردن نتیجه به کار میبست.
در دقیقهٔ ۵۹ پورحیدری به جای هاج محمد قدم به میدان گذاشت و در گوش راست بازی کرد،و در دقیقهٔ ۷۰ در پست اصلی***اش یعنی*** دفاع راست تاج ایستاد و مسعود معینی به خط*** حمله پیوست.از دقیقهٔ ۷۵ بازی تاج یک پارچه حمله بود در حالیکه پرسپولیس سعی*** در آرام کردن بازی داشت این عمل خشم تاجیها را بر انگیخت،و باعث درگیری این دو تیم*** با یک دیگر شد،طوری که تماشاگران دو تیم*** با خشم نسبت به یک دیگر خط*** و نشون می***کشیدند.در دقیقهٔ ۷۷ بازی در اثر نفوذ مسعود مژدهی از سمت چپ تاج صاحب یک ضربه***ی کرنر میشود،که ضربه***ی سر جباری توپ را به سینه***های طاوسی که بسیار خوب نیز جایگیری کرده بود می***فرستد.رایکف از صندلیاش بلند میشود و اعتراض به داور مسابقه می***کند،از این لحظه این رایکف بود که بازی را ایستاده تماشا میکرد.
چهره رایکف بسیار عبوس و خشمگین از خط*** هافبک تاج بود،فریاد***های مکرر او به کارو،جباری و قراب ناشی*** از این دلیل بود که او چندان از بازی تیمش راضی*** به نظر نمیرسد.در دقیقهٔ ۸۳ بازی یعنی*** هفت دقیقه به پایان بازی تیم*** تاج حملهٔ دیگری را به دروازهٔ پرسپولیس پایه ریزی می***کند اینبار کارو پس از دریبل ایرج سلیمانی توپ را برای مژدهی می***فرستد،مژدهی نیز توپ را روی دروازهٔ پرسپولیس سانتر می***کند ضربه***ی سر مسعود معینی با اختلاف بسیار کم از بالای دروازهٔ پرسپولیس به اوت میرود تا یک فرصت عالی*** برای تیم*** تاج از دست برود،آه*** از نهاد ۵۰۰۰ طرفدار تاج بر میاید تا جایی*** که رایکف با عصبانیت گرمکن خود را به زمین امجدیه میکوبد.او آنچنان خشمگین است که حتا به دفاع تاج نیز دستور حمله میدهد،غافل از اینکه این فرصت ضدّ حمله را به فوروارد***های سریع پرسپولیس میدهد،و روی همین اصل بود که آشتیانی توپی*** را از میانه***ی زمین به ایران پاک میدهد،ایرانپاک آن*** را تحویل پروین و سانتر پروین،و خروج زودرس حجازی کلانی را در موقعیت عالی*** قرار میدهد تا با ضربه***ی سر گًل دوم تیمش را به تاج در دقیقهٔ ۸۸ بازی بزند.


پانزده هزار پرسپولیسی به هوا پرتاب میشوند،و جشن پیروزی و قهرمانی پرسپولیس را میگیرند.نبرد حجازی و ایرنپاک بدون شّک در این بازی با اشک***های حجازی که بهترین بازیکن میدان میشود همراه میشود.این نبرد با تفسیر فراوانی در روزنامهٔ کیهان و دنیای ورزش آن*** موقعه به چاپ می***رسد،رایکف با عصبانیت هرچه تمام***تر در رختکن با شاگردانش برخورد می***کند طوری که بعدها گفته شد که جشن عید و سال نو را زهر به تاجیها می***کند.او بچه***های خود را به مدت ۲ ساعت در رختکن تاج نگاه میدارد و اجازهٔ خروج از رختکن را به آنها نمیدهد.او یک به یک شاگردان خود را مجازات می***کند و از هر یک از آنها باز خواست می***کند.حتا حجازی که بهترین بازیکن میدان میشود و اشک***هایش نیز جاریست باید جواب رایکف را بدهد،جباری دست راست رایکف،مژدهی پسر رایکف،و دیگران هیچ کس در امان از دادگاه رایکف نیست.
۴۲ سال است که از اون بازی جادویی و نبرد تاج و پرسپولیس می***گذرد،رایکف در گورستانی آرام در مکزیکو سیتی به خاک سپرده شده است،شاگردش حجازی در قطعه***ی هنرمندان،و ایرانپاک در کنار حجازی،رختکن امجدیه که ۴۲ سال پیش جای سوزن انداختن نبود در حسرت بادی که گردی از خاک را جابجا کند می***سوزد،و سکوتی حزن انگیز امجدیه را فرگرفته است،اما خاطره نبرد این دو بازیکن بزرگ تاج و پرسپولیس هنوز در خاطره تماشاگران فوتبال آنزمان میباشد.
 
Feb 4, 2005
22,506
2,332
Doctor jAn agar man nemidoonestam shomA cheghadr Adam fahmideh va ensAn bozorgvaari hasti bA in post haayetoon fekr mikardam khodaayeh nakardeh zaboonam laal, Perspolisi hastid
 
Feb 18, 2005
13,661
1,408
what a detailed report from that famous game , what a memory ! it seems to me you have the tape of that game and have been watching it and writing it down , I know you are a doctor and therefore must have a great mind but this is a work of a genius !
 

kasra1930

National Team Player
Dec 30, 2011
5,518
664
Doctor jAn agar man nemidoonestam shomA cheghadr Adam fahmideh va ensAn bozorgvaari hasti bA in post haayetoon fekr mikardam khodaayeh nakardeh zaboonam laal, Perspolisi hastid


پاینده عزیز ممنون از لطف شما عزیز این سایت که من را مورد الطاف قشنگت قرار دادی،اگرچه خود را لایق این لطف شما نمیدانم.در مورد این بازیها باید بگویم همانطور که استحضار دارید من عاشق تیم*** تاج هستم ولی*** خوب از حقایق نباید گذشت.باشد که این سایت برای جوانان ایران بماند تا بدانند که روزی روزگاری چه مردان بزرگی در این آب و خاک بودند که برای این ایران ما افتخار آفریدند تا پس از سالها هنوز از آنها به خوبی*** یاد میشود.مگر میشود حجازی را فراموش کرد،از ایرانپاک به این سادگی*** گذشت و یا اینکه کلانی یا بهزادی را از یاد برد.

این برگی از تاریخ نبرد این دو بزرگ فوتبال ما میباشد زیر پرچم ایران.نبردی که هرگز و در هیچ سایتی از آن نام برده نمی***شود چرا که ما ملت فراموشکاری هستیم.

حالا صبر کن نوبت تاج هم می***رسد منتظر نبرد چهارم این دو باش تا ببینی*** چطور این بار حجازی ایرانپاک را مغلوب می***کند
.